Hygieniske konstruksjoner vekker interesse

Seminaret om innendørs hygieneløsninger som ble avholdt ved teknologi- og opplæringssenteret Gallus, åpnet nye perspektiver på fremtiden for hygieniske løsninger ved bygging og konstruksjon. Det er i dag behov for umiddelbare tiltak for å bekjempe sykehusinfeksjoner og antibiotikaresistente mikrober.

Se for deg at investeringene i byggearbeid eller renovering kunne tjenes inn igjen i løpet av noen måneder. Ønsketenking? Kanskje ikke, hvis du tror på visjonen til HygTech Alliance, et fellesforetak dannet av seks ledende finske selskaper. Formålet deres er å bruke romdesign og byggteknologi til å forhindre spredning av infeksjoner via kontaktflater. Og de er definitivt ikke de eneste som tenker på denne måten. 

Første november var seminarrommet i det nye teknologi- og opplæringssenteret til Teknos nesten helt fullt av folk som ville vite mer om hygienisk byggutforming, samt forskere og eksperter på området. 

Hygienekonsepter kommersialiseres

HygTech-prosjektet har samlet forskere fra ulike fagfelt og selskaper fra forskjellige bransjer for å skape en kundesentrert driftsmodell som de enkelte partene ikke hadde vært i stand til å tilby. Konseptet omfatter tre ulike områder: overflater og møbler, byggteknologi og tjenesteløsninger.

– Vi hadde en radikal idé: Hva om vi kombinerer alle elementene som påvirker hygienen innendørs?, sa Riika Mäkinen, seniorforsker ved Satakunta tekniske høyskole. – Deretter fant vi ut hvordan vi skulle gå videre. Det har vært en flott opplevelse få å være med på dette prosjektet som forsker, sa hun.

– Sykehusmiljøet trenger forskningsresultater, og kommunen er interessert i å finne måter å redusere kostnadene på. Heldigvis så vi også verdien av å involvere handelshøyskolen i prosjektet, siden mye også er knyttet til å unytte konseptet kommersielt, fortsatte Mäkinen. 

Kommersialiseringen får fortsatt støtte gjennom det eksisterende prosjektet Hygiene into Business – HygLi.

Tiina Mäkitalo-Keinonen, forsker ved Pori-avdelingen ved Turku handelshøyskole (til venstre), og Riika Mäkinen, seniorforsker ved Satakunta tekniske høyskole.

– Utfordringen med innovasjon er de eksisterende strukturene, som er utviklet for å støtte det som allerede finnes, sa Tiina Mäkitalo-Keinonen, forsker ved Pori-avdelingen ved Turku handelshøyskole. – Bygg- og anleggsarbeid har en fragmentert verdikjede som regnes som utfordrende for implementering av innovasjoner. Den nye veiledningen fra RT gjør hygienerelaterte problemstillinger mer synlige i bransjen, og den spiller en nøkkelrolle for at såkalt radikal innovasjon skal kunne lykkes og implementeres. Veiledningen er viktig for å skape det økosystemet vi trenger, sa hun.

Verdens første omfattende retningslinjer for hygiene

Informasjonsfilene «Indoor hygiene», som er publisert av Building Information Ltd i Finland, tar i detalj for seg løsninger for innendørs hygienestyring, noe som sannsynligvis gjør dem til de første i verden av sitt slag.

«Indoor Hygiene, the General Criteria Guide» ble publisert våren 2017. Denne publikasjonen inneholder blant annet grunnleggende informasjon om infeksjoner, hvordan de spres, og hvordan man kan forhindre dem. «Indoor Hygiene, The Spatial Design Guide» gir retningslinjer for prosjektspesifikk romdesign i henhold til nivået av infeksjonskontroll. «Indoor Hygiene, The Cleaning and Maintenance Guide» ble publisert høsten 2017. Den inneholder instruksjoner for vedlikehold og rengjøring av lokalene.

Det konstruerte miljøet er viktig for å bryte infeksjonskjeder.

Jaana Matilainen, Building Information Ltd

– Eieren bør tenke gjennom og bestemme ønsket hygienenivå så tidlig som mulig i prosjektplanleggingsfasen, sa Jaana Matilainen, leder for Building Information Ltd. – Godt planlagte løsninger kan også gjøre at lokalene blir enkle å vedlikeholde og rengjøre. Miljøet som bygges, er viktig for å bryte opp infeksjonskjeder, sa hun. 

– Godt planlagte løsninger kan også bidra til at lokalene blir enkle å vedlikeholde og rengjøre, understreket Jaana Matilainen, leder for Rakennustieto Oy.

Stiftelsen for bygningsinformasjon er allerede i ferd med å planlegge neste steg, nemlig muligheten for å skape egne hygieneklassifiseringer.

– For øyeblikket har vi i Finland ingen klassifiseringsordning for byggematerialer som kunne vært brukt for å utarbeide en egnet hygiene- og rengjøringsrangering for lokalene, eller for bestemte typer bruk, sa Jaana Matilainen. – Stiftelsen for bygningsinformasjon ønsker nå å finne ut om det er behov for produkthygieneklassifiseringer, sa hun.

Behov for snarlige tiltak

På europeiske sykehus anslås det at rundt 3,2 millioner pasienter blir smittet med sykehusinfeksjoner hvert år, noe som fører til 37 000 dødsfall. (ECDC-rapport 2011 – 2012 ECDC Point Prevalence Survey). Sykepleieransvarlig for sykehusdistriktet i Sørvest-Finland Tiina Kurvinen holdt et foredrag om bekjempelse av sykehusinfeksjoner i Finland. 

– Sykehusinfeksjoner er et alvorlig helseproblem, og de er dyre å behandle, sa Kurvinen. – Nøkkelen er aseptiske arbeidsmetoder og god håndhygiene. Gode håndhygiene og rengjøring av generelle overflater kan ikke overvurderes. Derfor er det bra at vi har teknologi og antimikrobiell maling til å hjelpe oss, sa hun.

Selv om antibiotikaresistens ikke er et stort problem i Norden ennå, og vi har en ganske ansvarlig bruk av antibiotika, er ikke dette hele bildet. Situasjonen i Sør-Europa blir for eksempel stadig mer alvorlig. WHO Verdens helseforsamlings resolusjon 67.25 krever at medlemslandene iverksetter snarlige tiltak for å bekjempe antibiotikaresistens. Dette er blant annet angitt i den nasjonale handlingsplanen for antimikrobiell resistens, som ble utgitt av det finske sosial- og helsedepartementet.

– Situasjonen på verdensbasis ser ganske dyster ut, med mindre det blir lansert nye typer antimikrobielle stoffer, sa førsteamanuensis dr. Jari Jalava. – Resistente mikrober kjenner ikke landegrenser, og kan spre seg raskt fra land til land via mennesker, dyr og mat. Dette er derfor et verdensomspennende problem, sa han.

Det letes hele tiden etter nye måter å forhindre infeksjoner og bekjempe spredningen av resistente bakterier på. Jari Jalava mener at ett viktig tiltak er å øke bevisstheten rundt hvordan turisme påvirker spredningen av antimikrobiell resistens.

– Vi kan ikke stenge grensene eller forhindre at folk reiser, men det er viktig å øke bevisstheten betraktelig, sa Jari Jalava.

Selv om bruken av antibiotika er ansvarlig, og totalforbruket går ned, er nye og svært resistente bakteriekloner fra andre land en ny trussel. – Løsningene til HygTech Alliance kan bidra til å forsinke, og til dels forhindre, dette fenomenet, sa Harry Kouri, salgssjef hos Teknos.

Katja Viimavirta og Taina Jyrkkärinne, som er designeksperter hos Teknos, presenterte malinger og overflatebehandlingsløsninger som er utviklet spesielt for innendørs hygienestyring.

 

Did you know?

Innovasjonsnettverket begynte å utvikle visjonen om et mer hygienisk innemiljø allerede i 2009. Som et ledd i HygTech-prosjektet ble det etablert et konsept basert på Living Lab-forskningsresultater som kombinerer faktorer som påvirker innendørs hygiene i en enhet. I 2014 ble virksomheten fra Hygiene (HygLi) -prosjektet startet.

Partene som er involvert i å utvikle det omfattende hygienekonseptet er Wander Nordisk Vann og Materialinstitutt og fakultetene Energi og Miljø og Konstruksjon ved Satakunta Universitetet for Anvendt Vitenskap, Elektronikk og Kommunikasjonsteknisk avdeling ved Tampere Teknologiske Universitet (Kankaanpää forskningsenhet), og Turku School of Economics, Pori-enhet.

Et annet initiativ som pågår, er COST AMICI-nettverksprosjektet fra EU som muliggjør internasjonalt samarbeid.

HygTech Alliance

HygTech Alliance er en allianse av seks finske selskaper som utvikler og introduserer omfattende innendørs hygienehåndteringsløsninger og produkter.

ABLOY - automatiske dører og hygieniske Active-produkter, inkludert dørkhåndtak, snor for døråpnere og barrierer.

ISKU INTERIOR - Isku Health, verdens første møbelserie for å redusere spredning av infeksjoner.

KORPINEN - baderomsmøbler og produkter som tar hensyn til strenge hygienekrav.

ORAS - kontaktfrie, hygieniske, brukervennlige og sikre kraner som sparer vann og energi.

LOJER - antimikrobielle sykehusmøbler og hjelpemidler.

TEKNOS - Den aktive antimikrobielle komponenten i TIMANTTI CLEAN spesialakrylatmaling og INFRALIT EP/PE 8235 pulverlakk og klarlakk er sølvfosfatglass basert på BioCote®-teknologi, som gjør den malte overflaten hygienisk og er dokumentert å beskytte mot mange typer mikrober som bakterier og mugg.

www.hygtechalliance.com