INFRALIT PE 8316-08

Za prikladnost metalik nijansi pri izloženosti vanjskim uvjetima treba provjeriti sa proizvođačem boje. EN 45545-2:2013+A1:2015 Zaštita od požara na vagonima. Prema zahtjevima R1, R7, R10 & R17 - stupnjevi opastnosti HL1, HL2 & HL3. NFPA 130:2020 Standard for Fixed Guideway Transit and Passenger Rail Systems, Chapter 8 - Vehicles - ASTM E 162:2016 Standard Test Method for Surface Flammability of Materials Using a Radiant Heat Energy Source - ASTM E 662:2017 Standard Test Method for Specific Optical Density of Smoke Generated by Solid Materials

Sigurnosno tehnički list

Priprema površine

ČELIČNE POVRŠINE: Uklonite masnoću i prljavštinu. Nakon tog čišćenja pjeskarenjem najmanje do stupnja pripreme Sa 2½ (ISO 8501-1) i/ili odgovarajućom kemijskom prethodnom obradom. ALUMINIJSKE POVRŠINE: Uklonite masnoću i prljavštinu. Nakon toga kromatizacija ili alternativno odgovarajuća kemijska predobrada. VRUĆE POCINČANE I POCINČANE POVRŠINE: Uklonite masnoću, prljavštinu i bijelu hrđu npr. pranje lužinom. Ovisno o uvjetima izloženosti, također je potrebno kromatiziranje ili alternativno odgovarajuća kemijska prethodna obrada.

Skladištenje

Rok skladištenja je minimalno 18 mjeseci u suhim i hladnim uvjetima kada je temperatura tijekom skladištenja i transporta maks. +25°C. Budite posebno oprezni za vrijeme visokih temperatura. Izbjegavajte skladištenje u blizini izvora topline i grijača u kamionima i skladištima. Ne čuvajte na izravnoj sunčevoj svjetlosti. Preporučeni rok valjanosti praškaste premaze koji su pohranjeni u skladu s uputama prikazan je na oznaci paketa.
Sjaj Polu-sjaj
Praktična potrošnja 6 - 10 m²/kg ovisno o debljini filma.
Prskanje TRIBO/CORONA
Vrijeme stvrdnjavanja 10 min/180°C (temperatura metala)
Boje
Pakiranja
Oznake sigurnosti Vidi sigurnosno-tehnički list proizvoda. Sam prah nije zapaljiv, ali sa zrakom može stvoriti eksplozivnu smjesu koja u prisutnosti odgovarajuće energije paljenja se može zapaliti. Donja granica eksplozivnosti tipičnih premaza u prahu je između 20 g/m³ i 80 g/m³ (CEPE, Smjernice za sigurno premazivanje prahom, 8. izdanje, 2020). Ventilaciju kabine za nanošenje treba prilagoditi tako da je koncentracija praha u zraku manja je od 50% donje granične vrijednosti eksplozivnosti. Prema izračunu koncentracije praha u kabini za nanos, prah koji se taloži na predmetu nanosa se ne uzima u izračun. Da bi se izbjeglo pražnjenje praha iz kabine u susjedne radne prostore, brzina protoka zraka u otvorima kabine ne smije pasti ispod 0,5 m/s. Osobe koje rukuju prahom trebaju nositi maske protiv prašine i zaštitne rukavice. Bilo kakvo raspršivanje praha na koži treba oprati vodom i sapunom.
Dozvole & certifikati ,,EN 45545-2