OWEDUR 4126-05

Chuẩn bị bề mặt

Cách sơn

Điều kiện sơn

Cất giữ và bảo quản

Volatile organic compound (VOC) abt. 682 g/l
Pot life 2 d (+23 °C)
Density abt. 0,93 g/ml
Mixing ratio by weight 10:1
Clean up OWEDUR 3502-98
Colours
Safety markings