Ocena POMEMBNOSTI

Pričakovanja interesnih skupin in naš vpliv na družbo igrajo ključno vlogo pri določanju trajnostnih prioritet v Teknosu. Občasno se posvetujemo s svojimi glavnimi interesnimi skupinami, da ocenimo pomembnost različnih okoljskih, družbenih in ekonomskih tem za naše poslovanje.

Tema je za Teknos bistvena, če izpolnjuje dva merila. Prvič, Teknos lahko ključno vpliva na teme v družbi. Drugič, je velikega pomena za naše interesne skupine.

Prva ocena pomembnosti je bila opravljena leta 2018 z zbiranjem prispevkov od več kot 130 zaposlenih v Teknosu. Opredeljene pomembne teme so tvorile program korporativne družbene odgovornosti Teknos.

Najnovejša ocena pomembnosti je bila opravljena v obdobju med 2019–2020 z več kot 250 notranjimi in zunanjimi interesnimi skupinami. Ocena je bila oblikovana v skladu s standardi GRI in smernicami EU o nefinančnem poročanju. Kot rezultat te ocene je bilo opredeljenih deset pomembnih tem.

Teknosova matrika pomembnosti (ocenjena v letu 2019/20)

20 trajnostnih tem je bilo razvrščenih v dve dimenziji matrike pomembnosti:

  • os X predstavlja naš interni pogled na obseg naših vplivov na družbo;
  • os Y predstavlja pomen tem z vidika naših zunanjih interesnih skupin.

click to enlarge

Postopek ocene pomembnosti

Proces se je začel s pregledom trajnostnih okvirov in publikacij, da bi opredelili vrsto trajnostnih vprašanj. Izbrani viri so bili:

  • Globalni dogovor ZN
  • Smernice EU o nefinančnem poročanju
  • Ocena učinka mreže družinskih podjetij na Polaris
  • Odgovorni skrbniški sistem Cefic
  • Finski program za odgovorno oskrbo
  • GRI-jeva študijska publikacija: Teme o trajnosti za kemijski sektor
  • Oceno družbene odgovornosti gospodarskih družb EcoVadis

Največkrat omenjene težave so bile izbrane in združene v 20 tem.

Interno smo z delavnicami in spletno anketo ocenili obseg naših vplivov na družbo, ki te teme obravnava. Udeleženi so bili člani vodstvene ekipe na ravni skupine in države ter glavni strokovnjaki.

Ključne kupce in dobavitelje smo preko spletne ankete prosili, da ocenijo pomen posamezne teme. Poleg tega smo opravili štiri pogovore, usmerjene v trajnostni razvoj, z izbranimi strankami.

Skupno je bilo zbranih 252 odgovorov internih (50%) in zunanjih (50%) interesnih skupin.

Definiranje prioritet

Teme so bile narisane v matriki pomembnosti glede na ocene, ki so jih podale interesne skupine. Matrika pomembnosti je bila potrjena na interni delavnici z glavnimi strokovnjaki in jo je odobrila Teknosova usmerjevalna skupina za CSR.

Prednostna odločitev temelji na prispevkih interesnih skupin. Teknos se bo še posebej osredotočil na obravnavo desetih pomembnih tem, ki so bile v obeh dimenzijah matrike (kvadrant I) ocenjene kot srednje do visoko.

Nekatere bistvene teme so trenutno obravnavane v našem programu in ciljih družbene odgovornosti. Ugotovili smo tudi področja vrzeli, to so ekološka embalaža, vplivi izdelkov Teknos na okolje in odpadki, ki nastanejo pri uporabi naših izdelkov iz strani končnih kupcev. V letu 2020 bo izdelan načrt za boljše obravnavanje teh tem v prihodnosti.