TEKNOPUR 340 FR

Sigurnosno tehnički list

Suha tvar oko 100 % volumsko
Ukupna masa suhe tvari oko 1190 g/l
Hlapljivi organski spojevi (HOS) oko 0 g/l
Vrijeme upotrebljivosti mješavine 5 sec. (+23 °C)
Omjer miješanja 1:1 volumenski (komp. A : komp. B)
Utvrđivač Comp. A: TEKNOPUR 340 FR HARDENER
Sjaj Sjaj
Dozvole & certifikati