HARDENER 7323-03

Cách sơn

Điều kiện sơn

Cất giữ và bảo quản

Solids abt. 77 % by volume
Volatile organic compound (VOC) abt. 222 g/l
Clean up
Safety markings