FUTURA AQUA 3

Häftgrund

  • Vattenburen

Vattenburen helmatt alkydbaserad häftgrundfärg för träytor och galvaniserade metallytor inomhus, och för träytor utomhus. Färgproduktgrupper 215, 216 och 231 enligt MaalausRYL 2012 (FI). Glans: grupp 6 (FI).

Lämplig som häftgrund på ytor av trä och inredningsskivor samt på icke-rostande metallytor: dörrar, fönsterbågar, skåp, lister, paneler, paneltak, ventilationskanaler, värmeelement och rörledningar. Utomhus lämpar sig FUTURA AQUA 3 för grundmålning av träytor såsom fönsterbågar, dörrar, balkongräcken, trädgårdsmöbler m.m. Inomhus lämpar sig FUTURA AQUA 3 också för grundmålning av puts- och spackelytor när krav på en speciellt beständigt och slätt målningsunderlag finns, t.ex. fönsterbänkar och -poster samt väggytor vid specialobjekt, såsom trappuppgångar.

Tekniska datablad

Säkerhetsdatablad

Produktkulörkarta

Förbehandling av yta

Omålade ytor rengörs från damm och smuts. Tidigare målade ytor tvättas med RENSA SUPER målartvätt. Blanka eller hårda ytor slipas matta och slipdammet avlägsnas. Gropar och övriga ojämnheter spacklas med SILORA A snickerispackel.

Applicering

FUTURA AQUA 3 lämpar sig som häftgrund på träytor inomhus och utomhus, och på förzinkade, galvaniserade och tidigare målade metallytor inomhus. Färgen omblandas väl före användningen. Färgen förtunnas vid behov med vatten 5 - 15 volymprocent. Färgen appliceras i ett eller två skikt med lackpensel, mohairrulle, planstrykare eller spruta. Vid målning av släta ytor, t.ex. släta dörrar, kan rullmålningen efterslätas med planstrykare eller lackpensel. Munstycke för högtryckssprutan 0,011 - 0,013''.

Appliceringsförhållanden

Ytan som målas ska vara torr. Under appliceringen och torktiden ska luftens, ytans och färgens temperatur vara över +10°C och den relativa luftfuktigheten under 80 %. Vid låg relativ luftfuktighet och/eller vid temperatur över +21°C torkar färgen snabbare. Luftens befuktning och/eller temperaturens nedsänkning i arbetsutrymmet gör appliceringen lättare. Ventilering efter appliceringen förkortar färgens torktid.

Lagring

Förvaras frostfritt.
Volymtorrhalt ca. 40 %
Flyktiga organiska ämnen (VOC) EU VOC gränsvärde (kat A/d): 130 g/l. Produktens VOC: max. 130 g/l. EU VOC gränsvärde (kat A/i): 140 g/l. Produktens VOC: max. 140 g/l.
Glans Helmatt
Brytsystem Teknomix
Densitet ca. 1,3 g/ml
Torktid - hanterbar efter 1 timme
Förtunning Vatten.
Rengöringsförtunning Redskapen tvättas omedelbart efter användningen med varmt vatten och lämpligt tvättmedel.
Emballage 0,45 L, 0,9 L, 2,7 L, 9 L
Säkerhetsmärkning Se säkerhetsdatabladet. OBS! På grund av risken för självantändning skall spill, sprutdamm och av produkten förorenade trasor, trassel mm. förvaras på brandsäker plats i lufttäta behållare. Indränkning i vatten rekommenderas också.
Godkännanden & Certifikat M1-klassificering