WOODEX AQUA SOLID

Täcklasyr

  • Vattenburen

Vattenburen, akrylat/alkydbaserad täcklasyr för utomhusbruk. Färgproduktgrupp 463 enligt MaalausRYL 2012 (FI). Glans: grupp 4 (FI).

Används för ombehandling av gamla, urblekta träskyddsytor och för att förenhetliga kulören på nya och gamla träskyddsytor. Kan även användas på nytt och tryckimpregnerat trä. Typiska objekt är t.ex. fasader, foderbräden, staket och fönsterbågar. På stockytor rekommenderar vi WOODEX laserande träskydd eller lasyrer.

Tekniska datablad

Produktkulörkarta

Förbehandling av yta

NY TRÄYTA: Träytan borde skyddas så snart som möjligt när den utsätts för väderpåverkan. Åtminstone grundbehandlingarna, impregneringen och grundmålningen borde göras under byggnadssommarens lopp. Ytorna rengörs från lösa partiklar, damm och smuts. Tvätta smutsiga och/eller mögliga ytor med RENSA FACADE fasad- och mögeltvätt. Tvättmedlet borstas in i ytan och det får verka så länge som möjligt. Ytan får dock inte torka. Efter detta sköljs ytan noggrant med rent vatten och den får torka fullständigt. Träytan grundas med färglös WOODEX AQUA BASE grundolja. Låt torka ett dygn. Applicera med pensel eller spruta. Behandla ändträ speciellt omsorgsfullt. Den grundade träytan grundmålas med ca 10 volym-% förtunnad WOODEX AQUA SOLID. Låt torka ca 12 h. Applicera med pensel. Vid sprutapplicering efterslätas den våta färgytan med pensel. Alternativt kan NORDICA PRIMER användas för grundmålningen, för att uppnå den mest hållbara behandlingen. Torktiden är 1–3 dygn beroende på temperaturen och luftfuktigheten. Behandla ändträ speciellt omsorgsfullt. TIDIGARE MÅLAD/MED TRÄSKYDD BEHANDLAD ELLER GAMMAL TRÄYTA: Byt ut eller reparera trä som är i dåligt skick. Avlägsna löst material, lossnande eller löst sittande gammal färg eller träskydd och grånad eller luddig träyta med t.ex. skrapa, stålborste eller infravärmare. Det bör undvikas att förorsaka onödiga skador på träytan. Gamla tjocka färgskikt kan ha så dålig vidhäftning till underlaget att det är skäl att avlägsna färgen fastän färgskiktet förefaller intakt. Ytorna tvättas med RENSA FACADE fasad- och mögeltvätt. Tvättmedlet borstas in i ytan och det får verka så länge som möjligt. Ytan får dock inte torka. Efter detta sköljs ytan noggrant med rent vatten och den får torka fullständigt. Undvik att i onödan väta ner träkonstruktionerna vid tvättningen. Den bara träytan på skadade partier grundas med WOODEX AQUA BASE. Låt torka ett dygn. Grundade skadade partier grundmålas sedan med ca 10 volym-% förtunnad WOODEX AQUA SOLID. Låt torka ca 12 h.

Applicering

Färgen omblandas väl före användningen. Färgen förtunnas vid behov med vatten 5–15 volym-%. Förtunningen fördröjer något färgens torkning och underlättar således appliceringen i varmt väder. Förtunningen kan dock också försvaga färgens täckförmåga. För att undvika kulördifferenser vid målning av stora, enhetliga ytor måste tillräckligt med färg för hela ytan reserveras från en och samma nyanseringssats och/eller tillräckligt med färg blandas i ett och samma kärl. WOODEX AQUA SOLID appliceras med pensel. Vid sprutapplicering efterslätas den våta färgytan med pensel. Rekommenderat munstycke för högtryckssprutan är 0,017–0,021”. Grundmålade eller tidigare målade ytor täckmålas 1–2 gånger beroende på ytans grovhet, underlagets kulör och/eller kulörens täckning. Undvik för tjocka färgfilmer på stockytor.

Appliceringsförhållanden

Ytan som målas ska vara torr. Träets fukthalt får vara högst 20 % av träets torrvikt. Under appliceringen och torktiden skall luftens, ytans och färgens temperatur vara över +5°C och den relativa luftfuktigheten under 80 %. Undvik att måla i direkt solsken. Om temperaturen på ytan som målas överstiger +40°C, kan färgens appliceringsegenskaper och vidhäftning försämras.

Lagring

Bör förvaras svalt och i tätt förslutna förpackningar. FÖRVARAS FROSTFRITT.
Volymtorrhalt ca. 40 %
Flyktiga organiska ämnen (VOC) EU VOC gränsvärde (kat A/e): 130 g/l. Produktens VOC: max. 130 g/l.
Glans Halvmatt
Brytsystem Teknomix
Densitet ca. 1,2 g/ml
Förtunning Vatten.
Rengöringsförtunning Redskapen tvättas omedelbart efter användningen med varmt vatten och tvättmedel.
Väderbeständighet God
Emballage Basfärger 1 och 3: 0,9 L, 2,7 L, 9 L, 18 L
Säkerhetsmärkning Se säkerhetsdatabladet.