TEKNOFLOOR

Golvfärg

  • Nötningsbeständig
  • Lösningsmedelsburen

Lösningsmedelsbaserad uretanalkydfärg för målning av golv inomhus. Ger en yta som är lätt att hålla ren. Färgproduktgrupp 655 enligt MaalausRYL 2012 (FI). Glans: grupp 2 (FI), blank.

Lämplig för nya och tidigare med alkydfärg målade golvytor av betong och trä, då ytorna utsätts för normala belastningar i hushåll. För målning av ytor utsatta för kraftig påfrestning av vatten och kemikalier eller för mekanisk påfrestning rekommenderas TEKNOFLOOR 2K betongfärg.

Tekniska datablad

Säkerhetsdatablad

Andra produktspecifika dokument

Produktkulörkarta

Applicering

OMÅLADE BETONGGOLV bör vara minst 1 månad gamla. Det täta cementhudskiktet avlägsnas från ytorna med slipning eller med RENSA ETCHING betningsmedel, varefter ytorna får torka. Ytor som är spröda och lätt smulas sönder bör alltid slipas. Fetter och oljor avlägsnas med TEKNOSOLV 1621. Golvet borstas eller dammsugs rent från damm. Till grundmålningen används färg som förtunnats 20 % med TEKNOSOLV 1621. Färdigmålningen görs med oförtunnad färg. OMÅLADE TRÄGOLV: Golven rengörs från fett, smuts och damm. Gropar och sprickor spacklas med SILORA A snickerispackel. Till grundmålningen används färg som förtunnats 10 % med TEKNOSOLV 1621. Färdigmålningen görs med oförtunnad färg. TIDIGARE MÅLADE GOLV: Lossnande färg skrapas eller slipas noggrant bort. Gamla färgytor matteras med slipning. Ytorna rengörs från fett, smuts och damm. Ytor där underlaget blottats grundmålas med förtunnad färg och hela ytan färdigmålas med oförtunnad färg. Färgen omblandas väl före användningen. Färgen appliceras med pensel, rulle eller spruta. Lämpligt munstycke för högtryckssprutan är 0,013 - 0,017".

Appliceringsförhållanden

Ytan som målas ska vara torr. Under appliceringen och torktiden ska luftens, ytans och färgens temperatur vara över +10°C och den relativa luftfuktigheten under 80 %.

Underhåll

Den målade ytan uppnår sin slutliga hårdhet och tvättbarhet inom 3 - 4 veckor. Hård hantering och rengöring bör undvikas under denna tid. Nedsmutsade ytor kan rengöras med en fuktig städtrasa eller mopp. Använd neutralt tvättmedel. Svagt alkaliskt universalrengöringsmedel kan senare användas på svårt nedsmutsade ytor.
Volymtorrhalt ca. 50 %
Flyktiga organiska ämnen (VOC) EU VOC gränsvärde (kat A/i): 500 g/l. Produktens VOC: max. 500 g/l.
Glans Blank
Brytsystem Teknomix
Densitet ca. 1,2 g/ml
Torktid - hanterbar efter 1 timme
Torktid - lätt trafik efter 10 timmar
Förtunning TEKNOSOLV 1621 (lacknafta)
Rengöringsförtunning TEKNOSOLV 1621 (lacknafta)
Emballage Basfärger 1 och 3 samt standardkulörer: 0,9 L, 2,7 L, 9 L
Säkerhetsmärkning Se säkerhetsdatabladet. OBS! På grund av risken för självantändning skall spill, sprutdamm och av produkten förorenade trasor, trassel mm. förvaras på brandsäker plats i lufttäta behållare. Indränkning i vatten rekommenderas också.
Godkännanden & Certifikat CE-märkning