Uredba REACH

Uredba Evropske skupnosti (ES 1907/2006) o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) je uredba na področju kemikalij in njihove varne uporabe, ki ureja registracijo posameznih snovi, evalvacijo snovi na podlagi njihovih lastnosti in učinkov ter avtorizacijo snovi, ki zbujajo veliko skrb.

Namen uredbe REACH je izboljšati zaščito zdravja ljudi in okolja prek boljšega in zgodnejšega prepoznavanja intrinzičnih lastnosti kemijskih snovi. 

Izvedli smo predhodne ukrepe za doseganje zahtev iz uredbe. Izvajamo vse potrebne ukrepe in jih bomo izvajali tudi v prihodnje, da bi zagotovili skladnost z zakonodajo in posledično neprekinjeno dobavo.