Teknos A/S virksomhedspolitik

Teknos A/S virksomhedspolitik

Teknos ønsker at være en førende international leverandør af overfladebehandlingssystemer til kontrollerede formål.

Kvalitet

Teknos ønsker at være en førende international leverandør af overfladebehandlingssystemer til kontrollerede formål.

Vi stræber efter maksimal kvalitet på alle områder under hensynstagen til miljøet, der omgiver os. 

 • Vi vil være en fleksibel og serviceorienteret partner, som lever op til kundernes forventninger og de krav, kunden stiller. Derfor planlægger og gennemfører vi arbejdet på en veldisponeret måde.
 • Vi vil udvikle produkter i tæt samarbejde med relevante kunder og leverandører i det omfang, produkterne kan opfylde, hvad kunderne forventer, og samtidig bidrage til Teknos´ lønsomhed.
 • Vi vil påvirke vores leverandører og samarbejdspartnere i retning af at levere råvarer, produkter og serviceydelser, som er kvalitets- og miljømæssigt forsvarlige, og som forebygger forurening
 • Vi vil løbende forbedre vores mål på kvalitets-, miljø-, og sikkerhedsområdet.
 • Vi vil have en personalepolitik, der giver plads til social og faglig udvikling af vores medarbejdere.
 • Vi vil informere og samarbejde om miljø- og sikkerhedsmæssige forhold, såvel i virksomheden, som uden for virksomheden.
 • Vi vil gennem uddannelse og træning sikre, at alle medarbejdere får tilstrækkelig jobtræning og besidder de nødvendige færdigheder.
 • Vi vil uddanne og motivere alle medarbejdere til at handle i overensstemmelse med disse politikker.
 • Vi vil løbende udvikle vores kvalitets- og miljøledelsessystem, der er certificeret efter gældende udgaver af ISO 9001 og ISO 14001. Systemet er procesorienteret, og funderes på den enkeltes ansvar og bidrag til helheden.

Miljø

Vi vil løbende forbedre vores miljøpræstation ved opstilling af målsætninger om at:

 • Reducere emissioner til det ydre miljø og forhindre uheld ved at opstille nødværgeforanstaltninger ved risikable processer
 • Påvirke vores leverandører og samarbejdspartnere til at levere råvarer, produkter og serviceydelser, som er miljømæssigt forsvarlige
 • Minimere brugen af miljø- og sundhedsskadelige stoffer i samarbejde med vores kunder
 • Fremme genanvendelse og nyttiggørelse af affald
 • Vi vil til stadighed tilstræbe at overholde gældende regler og lovgivning på miljøområdet.

Arbejdsmiljø

Vi ønske at udvikle og fastholde et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, så medarbejderne trives, og ingen bliver syge af arbejdet.

Vi vil sikre at:

 • Alle ansatte kan udføre deres arbejde sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt
 • Arbejdsmiljøet løbende forbedres ved at eliminere og minimere risici for personale og andre interessenter, som kan udsættes for farer, der er forbundet med vores aktiviteter og services
 • Arbejde systematisk med at opnå forbedringer i vores arbejdsmiljø og forebygge ulykker, nærved-uheld og fravær
 • At arbejdsmiljøhensyn inddrages ved ændringer i arbejdets tilrettelæggelse

Vi vil bestræbe os på, at miljøbelastningen i omgivelserne reduceres ved at:

 • minimere forbruget af energi- og materialer
 •  anvende miljømæssige forsvarlige processer