WOODEX WOOD OIL

Träolja

  • Lösningsmedelsburen

Djuppenetrerande, torkande lösningsmedelsburen olja för utomhusbruk. Färgproduktgrupp 741 enligt MaalausRYL 2012 (FI).

Används på nytt och tryckimpregnerat trä, trä som behandlats med impregnerande träskyddsmedel samt även för teak, ek, mahogny och s.k. hårdträ. Typiska objekt är trädgårdsmöbler, bryggor, staket, trätrallar och dörrar. Skyddar ytan mot uttorkning, sprickbildning och nedsmutsning och som färgad produkt även från solens UV-strålning. För att uppnå bästa möjliga hållbarhet bör behandlingen med WOODEX WOOD OIL upprepas årligen. Ej lämplig för behandling av växthus, drivbänkar eller fähus.

Användarinstruktioner

Förbehandling av yta

Rengör ytorna från löst material, smuts och damm. Tvätta vid behov med RENSA TERRACE tralltvätt. Skölj därefter ytorna omsorgsfullt med vatten och låt dem torka. Gamla färg- och lackskikt bör avlägsnas före behandlingen.

Applicering

Produkten omblandas väl utmed kanterna och ända ned till kärlets botten före användningen. Under appliceringen måste produkten också omblandas upprepade gånger ända ned till kärlets botten. Applicera WOODEX WOOD OIL med pensel, svamp eller spruta. Även doppmålning kan användas. Behandlingen upprepas beroende på träslaget tills träolja inte längre sugs in i ytan. Överflödig olja torkas av ca 30 minuter efter appliceringen.

Appliceringsförhållanden

Ytan som behandlas ska vara torr. Träets relativa fukthalt får vara högst 20 % av träets vikt. Under appliceringen och torktiden skall luftens, ytans och produktens temperatur vara över +5 °C och den relativa luftfuktigheten under 80 %.

Teknisk data

Volymtorrhalt ca. 30 %
Flyktiga organiska ämnen (VOC) Produkten ingår inte i EG:s VOC-direktiv.
Brytsystem Teknomix
Densitet ca. 0,85 g/ml
Torktid - hanterbar efter 8 timmar
Torktid - användningsbar efter 16 timmar
Förtunning Används oförtunnad.
Rengöringsförtunning Redskapen rengörs omedelbart efter användningen med TEKNOSOLV 1621 (lacknafta).
Väderbeständighet Ytor som ständigt utsätts för väderpåverkan bör behandlas på nytt en gång om året.
Emballage Färglös, brun och grå: 0,9 L, 2,7 L, 9 L
Säkerhetsmärkning Se säkerhetsdatabladet. OBS! På grund av risken för självantändning skall spill, sprutdamm och av produkten förorenade trasor, trassel mm. förvaras på brandsäker plats i lufttäta behållare. Indränkning i vatten rekommenderas också.

Tekniska datablad

Produktkulörkarta