WOODEX AQUA WOOD OIL

Träolja

  • Vattenburen

Vattenburen, djuppenetrerande och nyanserbar träolja. Färgproduktgrupp 721 enligt MaalausRYL 2012.

Avsedd speciellt till skydd för trädgårdsmöbler utomhus som tillverkats av furu eller exotiska träslag, såsom teak, "hårdträ", ek och mahogny. Övriga objekt är bryggor, staket, trätrallar och dörrar. WOODEX AQUA WOOD OIL motverkar fuktupptagning, sprickbildning och nedsmutsning. Ej lämplig för behandling av växthus, drivbänkar eller fähus.

Användarinstruktioner

Förbehandling av yta

Rengör ytorna från löst material, smuts och damm. Tvätta vid behov med RENSA TERRACE tralltvätt. Skölj därefter ytorna omsorgsfullt med vatten och låt dem torka. Vi rekommenderar, att nya möbler av exotiska träslag behandlas först sedan de utsatts minst 2 veckor för väder och regn. För obehandlat trä rekommenderas grundning med färglös WOODEX AQUA BASE. Gamla färg- och lackskikt bör avlägsnas före behandlingen.

Applicering

Rör om väl i burken före appliceringen. Nyanserad produkt omblandas vid behov även under arbetets gång. Applicera WOODEX AQUA WOOD OIL med pensel, svamp eller spruta. Lämpligt munstycke för högtryckssprutan är 0,013 - 0,017". Även doppmålning kan användas. Träoljan kan förtunnas 10 - 30 % för att förbätta insugningen. Behandlingen upprepas beroende på träslaget tills träolja inte längre sugs in i ytan. Överflödig olja torkas av ca 10 minuter efter appliceringen.

Appliceringsförhållanden

Ytan som behandlas ska vara torr. Träets relativa fukthalt får vara högst 20 % av träets vikt. Under appliceringen och torktiden skall luftens, ytans och produktens temperatur vara över +5 °C och den relativa luftfuktigheten under 80 %. Arbeta inte i starkt solsken eller fuktig väderlek.

Lagring

Förvaras frostfritt.

Teknisk data

Volymtorrhalt ca. 10 %
Flyktiga organiska ämnen (VOC) Produkten ingår inte i EG:s VOC-direktiv.
Brytsystem Teknomix
Densitet ca. 1 g/ml
Torktid - hanterbar efter 4 timmar
Torktid - användningsbar efter 16 timmar
Förtunning Vatten.
Rengöringsförtunning Redskapen tvättas omedelbart efter användningen med varmt vatten och tvättmedel.
Väderbeständighet För ytor som fortgående utsätts för väderpåverkan upprepas behandlingen årligen eller vid behov.
Emballage Färglös, brun och grå: 0,9 L, 2,7 L, 9 L
Säkerhetsmärkning Se säkerhetsdatabladet. OBS! På grund av risken för självantändning skall spill, sprutdamm och av produkten förorenade trasor, trassel mm. förvaras på brandsäker plats i lufttäta behållare. Indränkning i vatten rekommenderas också.

Tekniska datablad

Produktkulörkarta